V prihodnost gremo z roko v roki - Portal NIO

Avtor: Tomaž Krajnc, IPMIT d.o.o.
Objava: Informatika v javni upravi 2010
Področje: Strateško obvladovanje informatike

Vsebina:
V zadnjih nekaj letih je ena od ključnih pobud oziroma zahtev na nivoju celotne EU, zagotavljanje in vzpodbujanje interoperabilnosti in interoperabilnostnega delovanja. Pri tem pa se je treba zavedati, da je Interoperabilnost pojem, ki zahteva ustrezen nivo organizacijske zrelosti. Ali imamo v Sloveniji ustrezne pogoje za dejansko vzpostavitev interoperabilnostnega delovanja? Ali so organizacije pripravljene na sodelovanje, na skupno delovanje na projektih povezanih z interoperabilnostnim razvojem informacijskih sistemov? Odgovore na ta in ostala vprašanja bodo verjetno najlažje podali tisti, ki pri svojem vsakdanjem delu morajo sodelovati s svojimi kolegi na drugih institucijah. Z vidika zunanjega opazovalca pa so v tem članku podana ključna opažanja, ki jih je moč zaznati pri izvajanju različnih projektov informatizacije. Ta opažanja so podana tako na nivoju dejanskega razvoja rešitev;  z vidika tehnologije, procesov, zaposlenih in informacijskih rešitev, kakor tudi z vidika izvajanja projektov, projektnega vodenja ter sodelovanja med organizacijami. Kot zaključek je podano neodvisno videnje oziroma pričakovanje glede prihodnjega razvoja interoperabilnosti in Portala NIO.

 
Dejavniki tveganja razvoja informacijskih rešitev

Avtor(ji): Laura Gregor, Knafeljc Blaž, Kožman Mitja, IPMIT d.o.o.
Objava: Dnevi slovenske informatike 2007
Področje: Strateško obvladovanje informatike in IS

Vsebina:
Uvodni del povzetka bi lahko odprli z definicijo, da projekt predstavlja niz problemov, ki jih je potrebno pravočasno reševati. Poleg tega se lahko strinjamo tudi s tem, da bi v praksi težko našli projekt, ki se je uspešno končal, ne da bi kdaj trčil na kakršenkoli problem. Če slednje ne bi držalo, potem se lahko upravičeno vprašamo ali smo sploh imeli opravka s projektom. Kakorkoli že, problematika nastopa v vsakem projektu in je odvisna od njegove velikosti, vsebine in okolja v katerem se izvaja. Kljub zelo različnim projektom pa se določena problematika pojavlja pogosteje kot druge, ki so lahko specifično vezane na posamezen projekt. V tem prispevku se bomo osredotočili predvsem na problematiko, ki se pojavlja v okviru projektov razvoja informacijskih rešitev najpogosteje. V prispevku je podanih nekaj najpogostejših projektnih tveganj, s katerimi se danes srečujejo projektni vodje.

 
Pomen priprave projekta za uspešnost investicij v informacijske rešitve

Avtor(ji): Meta Černe, Vasja Kolšek, Samo Drnovšek, Sašo Novaković
Objava: Dnevi slovenske informatike 2006
Področje: Strateško obvladovanje informatike in IS, Celovita podpora izvedbi IT projektov

Vsebina:
Namen prispevka je predstaviti pomen in pristope k investicijskemu načrtovanju projektov informatizacije. Pogosto se dogaja, da managerji na izgradnjo ali prenovo informacijskih sistemov gledajo zgolj s projektnega ne pa tudi z investicijskega vidika, kar vsekakor pomembno vpliva predvsem na uspešnost teh projektov. Proces investiranja se deloma ujema z življenjskim ciklom projekta. Vendar pa to ne velja za pripravljalno in produkcijsko fazo življenjskega cikla informacijskega sistema. Izključno projektni pogled na izgradnjo informacijskih sistemov – brez upoštevanja življenjskega cikla informacijskega sistema – povzroča, da v najbolj zgodnjih fazah investiranja niso na urejen način identificirane vse potencialno izvedljive različice izvedbe projekta informatizacije ter zanje ugotovljeni stroški in koristi, ki so podlaga za sprejem racionalne odločitve o nadaljevanju investiranja oziroma izvedbi projekta. Z izključno projektnim pogledom tudi ne zagotovimo vpogleda v celotno ekonomsko dobo informacijskega sistema, kar lahko povzroči, da nas bodo v fazi produkcije presenetili visoki stroški vzdrževanja, ki jih nismo predvideli. Pomembnost investicijskega načrtovanja pa se kaže tudi v tem, da je na podlagi kakovostno izdelanih investicijskih študij lažje zagotoviti sredstva za financiranje projektov informatizacije. Zaradi osnovne vloge informacijskih sistemov, ki je podpora reševanju poslovnih problemov, se morajo namreč projekti informatizacije vse bolj agresivno boriti z ostalimi poslovnimi projekti za omejena sredstva v institucijah.

 
Uvedba upravljanja sprememb IT storitev v organizaciji

Avtor(ji): Tomaž Krajnc, IPMIT d.o.o.; Matjaž Pušnik, Slovenska izvozna družba d.d.
Objava: Dnevi slovenske informatike 2006
Področje: Strateško obvladovanje informatike in IS, Celovita podpora izvedbi IT projektov

Vsebina:
Celovito upravljanje IT storitev postaja vedno bolj pomemben del celovitega upravljanja organizacij. Osrednjo vlogo pri upravljanju IT storitev igra upravljanje sprememb, ki mora združevati vse vidike in vire, ki vstopajo v proces spreminjanja. Od učinkovitosti upravljanja sprememb je odvisno, ali bodo storitve IT izvajane brez prekinitev in brez nepredvidenih izpadov. Cilj upravljanja sprememb storitev IT je zagotoviti oziroma oblikovati dobro pripravljen in skrbno načrtovan sistem upravljanja sprememb, ki združuje vse deležnike vključene v proces upravljanja sprememb ter omogoča identificiranje vplivov sprememb na ostale procese in storitve.

 
Uporaba ITIL v IT organizaciji

Avtor(ji): Matjaž Pušnik, Tomaž Krajnc, IPMIT d.o.o.
Objava: Dnevi slovenske informatike 2005
Področje: Celovita podpora izvedbi IT projektov

Vsebina:
Informatika postaja zrela panoga, ki se standardizira in povezuje v vseh pogledih poslovanja organizacij. Standardizacijo omogočajo različni standardi na področju informacijske tehnologije (IT), kot tudi različne metodologije in izkušnje dobre prakse. Ena izmed metodologij, ki ima zelo velik vpliv na upravljanje IT v podjetjih je ITIL (Information Technology Infrastructure Library). Pojem informacijske tehnologije ni več omejen samo na strojno in programsko opremo, temveč vedno bolj zajema in predstavlja tudi poslovno vrednost. V prispevku je predstavljen koncept ITIL ter njegova uporaba v sistemu upravljanja informacijske tehnologije organizacij.

 
Upravljanje sprememb IT storitev

Avtor(ji): Tomaž Krajnc
Objava: 25. Mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti MANAGEMENT SPREMEMB
Področje: Strateško obvladovanje informatike in IS, Celovita podpora izvedbi IT projektov

Vsebina:
Celovito upravljanje informacijskih sistemov in IT storitev postaja vedno bolj pomemben del celotnega upravljanja organizacij. Gre predvsem za usklajeno upravljanje poslovnih zahtev ter potreb osnovne dejavnosti, ki jih mora informacijski sistem organizacije v kar največji meri podpirati. V okviru celovitega upravljanja IT osrednjo vlogo igra upravljanje sprememb, ki mora združevati vse vidike in vire, ki vstopajo v proces spreminjanja. Od učinkovitosti upravljanja sprememb je namreč odvisno, ali bodo storitve IT izvajane brez prekinitev in brez nepredvidenih izpadov, ali pa bo zaradi slabega in nenadzorovanega uvajanja sprememb uporabnikom treba pojasnjevati zakaj neka storitev ni bila na razpolago. Zaradi tega je treba v okviru celovitega upravljanja IT v organizaciji zagotoviti oziroma oblikovati dobro pripravljen in skrbno načrtovan sistem upravljanja sprememb, ki mora združevati vse deležnike vključene v proces upravljanja sprememb.

Povezava na članek:

 
ITIL - Upravljanje IT storitev

Avtor(ji): Tomaž Krajnc, IPMIT d.o.o.
Objava: Organizacija, letnik 38, številka 6, junij 2005
Področje: Celovita podpora izvedbi IT projektov

Vsebina:
Pri upravljanju informacijske tehnologije organizacije postaja vedno bolj pereč problem. Za podporo upravljanju obstaja več različnih metodologij, od najbolj preprostih, ki podajajo samo grobe usmeritve do zapletenih in določbeno naravnanih metodologij, ki od organizacije zahtevajo strogo spremljanje predpisanih navodil. Ena od metodologija, ki se v svetu vedno bolj uveljavlja je metodologija ITIL (Information Technology Infrastructure Library). Ker temelji na dobrih praksah upravljanja IT in je vsebinsko izredno procesno naravnana, predstavlja primerno osnovo za vključevanje v upravljavski sistem organizacije. Metodologija ITIL zajema predvsem uskladitev procesov upravljanja IT z poslovnimi procesi organizacije, s čimer je bistveno bolj operativno naravnana od ostalih primerljivih metodologij. Kot taka je zato razumljiva tudi v strogo poslovnih krogih organizacije, kar je bila dosegaj vedno težava. S tega vidika metodologija ne podpira samo upravljanja IT temveč zagotavlja tudi večjo povezanost tehničnega in poslovnega dela organizacije, kar bo v prihodnosti ena ključnih strateških usmeritev upravljanja notranjih virov. V prispevku so predstavljena ključna področja upravljanja, ki jih metodologija zajema, ključni koraki, ki jih je pri uvajanju treba upoštevati ter kot celovit zaključek in pristop pri uvajanju tudi nekatera opozorila, ki so namenjena lažjemu in bolj nadzorovanemu uvajanju upravljanja IT.

 
Občasno se s strokovnimi prispevki udeležujemo javnih konferenc in predstavitev. Tovrstne prispevke objavljamo v tej rubriki.