Javno-zasebno partnerstvo kot morebitna alternativa realizacije projektov informatizacije javnega sektorja

Avtor(ji): Duračak Renata, Drnovšek Samo, Kolšek Vasja; IPMIT d.o.o.
Objava: Dnevi slovenske informatike 2007
Področje: Javna naročila in javno zasebno partnerstvo

 
Javno-zasebno partnerstvo na področju zagotavljanja informacijske infrastrukture

Avtor(ji): Griša Šoba, mag. Vasja Kolšek
Objava: Dnevi slovenske informatike 2005
Področje: Javna naročila in javno zasebno partnerstvo

Vsebina:
Informatika je postala temelj združevanja in sodelovanja različnih institucij na različnih področjih. Ker so potrebe in pričakovanja uporabnikov vedno večja, je postalo zagotavljanje informacijske infrastrukture, tudi zaradi stalnega povečevanja njenega obsega, vse dražje. Javni sektor se vseskozi sooča z omejenimi proračunskimi sredstvi, zato je bilo potrebno razviti nove načine financiranja in izvajanja javnih storitev. Eden izmed možnih pristopov je izvajanje javno-zasebnega partnerstva (ang. »Public-Private Partnership« oz. PPP), ki je predvsem posledica potreb pri zagotavljanju javne infrastrukture. PPP pomeni sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem ter je dvosmeren proces. Pojavlja se v številnih oblikah in je še vedno razvijajoč koncept, ki ga je potrebno prilagoditi konkretnim potrebam in značilnostim vsake investicije ter tudi značilnostim, potrebam, namenom in ciljem partnerjev v PPP. V Sloveniji je bilo na ta način izvedeno le manjše število projektov. Vzroke gre iskati predvsem v neurejenem zakonskem in pravnem vidiku ter v ne-zainteresiranosti potencialnih koristnikov projekta. PPP bi lahko v Sloveniji spodbudili po zgledu Irske, Velike Britanije in Kanade, kjer so že vzpostavili centralizirano institucionalno podporo partnerstvu. Na podlagi pridobljenega dodatnega kapitala, dodatnih managerskih in strokovnih znanj ter učinkovitejšega in kakovostnejšega izvajanja javnih storitev, lahko javni sektor zagotovi potrebno informacijsko infrastrukturo, s tem lažje povezuje in izvaja javne storitve ter uresničuje svoje poslanstvo.

 
Občasno se s strokovnimi prispevki udeležujemo javnih konferenc in predstavitev. Tovrstne prispevke objavljamo v tej rubriki.